Chainuan
ประกันภัยไวรัสโคโรน่า ประกันโควิด-19 สำหรับคนไทย ในประเทศไทย ของเมืองไทย ประกันภัย
เมืองไทยประกันภัย ออกประกันภัยไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อุ่นใจยิ่งขึ้น!
ด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงขึ้น บริษัทเมืองไทยประกันภัย จึงออกแบบประกันภัยโควิด-19อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหลักประกันทางสุขภาพให้คนไทยรู้สึกอุ่นใจ หมดกังวลแม้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ด้วย 2 แผนความคุ้มครองที่ออกแบบด้วยหัวใจ ให้ความคุ้มครองในยามวิกฤต เพื่อที่ทุกคนจะยิ้มได้ เมื่อภัยมา

เงื่อนไขการรับประกัน
1.ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 80 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด)
2.กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
3.ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
4.จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย สำหรับทุกแผนประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.สำหรับอาชีพนักบิน พนักงานบนเครื่องบิน พนักงานท่าอากาศยาน พนักงานบนเรือ บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล สามารถซื้อได้เฉพาะแผน 1 เท่านั้น
6.รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
7.การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า เป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8.ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9.สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้

** กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า และสามารถจัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ดังนี้

1.แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
2.สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ
3.ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง และรายการค่าใช้จ่าย หากเบิกค่ารักษาจากที่อื่นก่อนและยังมีส่วนที่ขาดอยู่ ส่งสำเนาใบเสร็จและรายการค่าใช้จ่ายที่มีการลงนามรับรองยอดเงินที่จ่ายแล้วของหน่วยงานนั้น
4.ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง หรือฉบับสำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล))
5.ประวัติการรักษาทั้งหมด และพลตรวจแสดงเป็น COVID-19
6.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับค่ทดแทนที่ได้รับความคุ้มครอง

ภาวะโคม่า* หมายถึง ภาวะอาศัยเครื่องช่วยหายใจและไม่ตอบสนองอย่างน้อย 96 ชั่วโมง และสมองถูกทำลายถาวรเกิน 30 วัน คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
เมื่อวันที่ 05 ม.ค. 2021 14:46:32   IP: 125.25.107.24

ความคิดเห็นที่ : 1Chainuan
ตารางความคุ้มครอง แผนอุ่นใจ และ ราคาเบี้ยประกัน

เมื่อวันที่ 05 ม.ค. 2021 14:44:21   IP: 125.25.107.24

ความคิดเห็นที่ : 2Chainuan
ข้อมูลประกอบการทำประกัน

ข้อมูลประกอบการทำประกัน เมืองไทย ประกันภัย แผนอุ่นใจ

1. สำเนา บัตรประชาชน
2. อาชีพ
3. เบอร์มือถือ
4. อีเมล์
5. ที่อยู่
6. ชื่อผู้รับประโยชน์ และ ความสัมพันธ์ เช่น สามี ภรรยา บุตร
7. ท่านเคยทำประกันโควิดกับริษัทอื่นในเมืองไทยหรือไม่ ถ้าเคยระบุชื่อบริษัท

ส่งมาที่
Email: kanokwanprakanpai@gmail.com
โทร. 089-7990051
Line OA: @kanokwanprakanpai
ขอบคุณครับ
เมื่อวันที่ 05 ม.ค. 2021 14:46:32   IP: 125.25.107.24ตอบกระทู้
กรุณาทำการ Login ก่อนตอบกระทู้ คลิก