Chainuan
เอกสารการเคลม ประกันเดินทาง MSIG ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง
เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง
- แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทฯกำหนด
- หนังสือยืนยันความสูญเสียหรือความเสียหาย (Property Irregularity Report) ที่ออกให้โดยผู้ขนส่ง ผู้บริหาร โรงแรม โดยระบุรายละเอียดของความสูญเสียหรือความเสียหาย กรณีการสูญเสียหรือความเสียหายนั้นอยู่ในความควบคุม ของพนักงานโรงแรมหรือบริษัทผู้ขนส่ง
- ใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ ในกรณีที่มีการลักทรัพย์โดยปรากฎร่องรอยงัดแงะห้องพักของโรงแรมที่ผู้เอาประกันภัยลงทะเบียนเข้าพักในฐานะแขกของโรงแรม หรือการถูกจี้บังคับ ขู่เข็ญหรืถุกกระทำด้วยความรุนแรงเพื่อชิงกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟนั้น
- ภาพถ่ายความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง
- รายละเอียดของกระเป๋าเดินทางที่สูญเสีย หรือเสียหาย อาทิเช่น ยี่ห้อ รุ่นปีที่ผลิต ปีที่ซื้อ และราคา
- เอกสารที่ยืนยันการจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบิน หรือ โรงแรมที่พัก (กรณีที่ความเสียหาย หรือสูญเสียนั้นเกิดจากผู้ขนส่ง หรือโรงแรมที่พัก)
- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
- สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีให้โอนเงินเข้าบัญชี)
- เอกสารอื่นๆที่บริษัทฯร้องขอตามความจำเป็น

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารทั้งหมด ส่งไปรษณีย์มาที่

ฝ่ายสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หรือ สแกนส่งอีเมลไปที่ Travel_PA_HealthClaims@th.msig-asia.com
เมื่อวันที่ 07 พ.ค 2023 15:46:38   IP: 125.24.80.22

ความคิดเห็นที่ : 1Chainuan
ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง
เมื่อวันที่ 07 พ.ค 2023 15:46:38   IP: 118.174.155.247ตอบกระทู้
กรุณาทำการ Login ก่อนตอบกระทู้ คลิก