การลดจำนวนวันเดินทาง

ความคุ้มครอง การลดจำนวนวันเดินทาง จะเริ่มให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ ผู้เอาประกันภัยมีเหตุจากการเกิดอุบัติเหต การเจ็บป่วย ระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ ทำให้การเดินทางนั้นสะดุดลง และจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา หรือ มีเหตุการณ์ด่วน ที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทย เช่น บิดา มารดา ของผู้เอาประกันภัย เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บสาหัส เอาเป็นว่ารวมๆแล้ว เหตุการณ์ที่เกิดนั้น เป็นเหตุการณ์สุดวิสัย และ ทำให้การเดินทางของเราไปต่อไม่ได้ โดยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดนั้น ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ด้วย

ยกตัวอย่างเช่น หากผู้เอาประกันจองทริปการเดินทางไว้ 8 วัน สำหรับการท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเชงเก้น ขณะที่กำลังเดินทางท่องเที่ยว เกิดอุบัติเหตุซึ่งทำให้เราเดินทางต่อไม่ได้เช่น ตกท่อขาหักสองข้าง (สมตินะครับ) เราแจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบถึงเหตุการณ์นี้ ผู้เอาประกันก็เข้ารับการรักษาไป คณะทัวร์ก็เดินทางเที่ยวต่อไป จำนวนวันที่เหลือที่เราไม่ได้ไปเที่ยวต่อกับคณะทัวร์นั่นละครับ หากตีราคาออกมาเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปแล้ว ความคุ้มครองข้อนี้ จะทำให้เราได้รับค่าใช้จ่ายกลับคืนมาตามเอกสารและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

หรือกำลังเที่ยวๆอยู่เกิด คู่สมรส พ่อ แม่ ของผู้เอาประกัน หรือ ของคู่สมรสป่วยหนักเข้า โรงพยาบาล ผู้เอาประกันมีความจำเป็นต้องกลับบ้านด่วน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้ จะชดเชยให้กับเราได้ตามความเป็นจริงครับ

หากผู้เอาประกันเรียกร้องสินไหมข้อนี้ จะเอาไปรวมกับกาารเรียกร้องสินไหม ในหัวข้อเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทางได้นะครับ เราคงไม่อยากให้เหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นกับเราและครอบครัว ใครๆก็อยากไปเที่ยวให้สนุก มีความสุขกับการเดินทาง แต่ถ้ามีเหตุการณ์ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ความคุ้มครองขอนี้จะชดเชยให้เราได้ครับ