การจี้เครื่องบิน (Hijacking) ระหว่างเดินทางในต่างประเทศ

การจี้เครื่องบิน (Hijacking) เรามาดูความหมายของทางด้าน ประกันการเดินทางต่างประเทศกันดีกว่าครับ
การจี้เครื่องบิน หมายถึง การเข้ายึดครองหรือเข้าควบคุมเครื่องบินโดยสารโดยการใช้กำลังบังคับ หรือ การใช้ความรุนแรง หรือ ขู่ว่าจะใช้กำลัง หรือ ความรุนแรงด้วยเจตนาร้าย เค้าจะคุ้มครองเราดังนี้ครับ
1. ความสูญเสียค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายล่วงหน้าแล้วและไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น จองโรงแรมไว้แต่ไม่ได้นอนต้องมานอนบนเครื่องบินที่ถูกจี้แทน และบริษัทจะชดเชย เช่นพวกค่าที่พัก ค่าอาหาร ที่เพิ่มขึ้น ตามที่เกิดขึ้นจริง แต่จะจ่ายให้ไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์
2. เงินค่าปลอบขวัญเนื่องจากเครื่องบินของท่านถูกจี้ โดยจะจ่ายให้ตามวงเงินของกรมธรรม์ แต่ถ้าท่านเรียกร้องความคุ้มครองข้อนี้ ความคุ้มครองข้ออื่นก็ตกไป

เวลาเรียกร้องค่าสินไหมก็อย่าลืมนำตั๋วเครื่องบินพร้อมใบเสร็จรับเงิน และพวกใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ก็นำมาประกอบการเคลมบริษัทประกันภัยได้ครับ