การเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่ต่างประเทศ

ความคุ้มครองในข้อนี้ มีข้อแม้ว่า ผู้เอาประกันภัย ต้องเข้าพักรับการรักษาในสถานพยาบาลในต่างประเทศ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชม หรือ พูดภาษาเราๆก็คือ ต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และ เข้าพักในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ

ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลต่างประเทศ เป็นเวลาติดต่อกันเกิน 5 วัน โดย การเดินทางในครั้งนั้น ไม่มีเพื่อน หรือ ญาติของผู้เอาประกันเดินทางไปด้วย ทางบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้ ออกค่าใชจ่ายสำหรับค่ายานพานะในการเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย ของเพื่อน หรือ ญาติของผู้เอาประกัน โดยบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จัดหา ตั๋วเครื่องบินโดยสารราคาประหยัดให้ เป็นจำนวนถึง 2 คน หรือ ค่ายานพาหนะอื่นๆที่จำเป็น สำหรับการเดินทางไปเยี่ยม เห็นไหมครับ การทำประกันเดินทางได้อะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยทีเดียว ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ต้องไม่เกินวงเงินทุนประกันที่ ผู้เอาประกันได้ซื้อไว้นะครับ

สำหรับการเดินทางไปเยี่ยมเพื่อน หรือญาตินั้น เราต้องแจ้งบริษัทประกันก่อนเพื่อเรียกร้องสิทธิ์นี้ บริษัทประกันจะเป็นผู้พิจารณาว่า การเยี่ยมนี้มีความจำเป็นและมีผลต่อการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันหรือไม่

ขอย้ำนะครับว่า หากต้องการเรียกร้องสิทธิ์ในข้อนี้ท่านต้องประสานงานกับทางบริษัทประกันภัยในเมืองไทยเสียก่อน เพื่อให้บริษัทประกันภัยอนุมัติและจัดหายานพาหนะต่างๆให้